Ragbi savez Beograda posebnu pažnju obraća na Zdravstveni status učesnika u sportskim aktivnostima.

Sportska regulativa nalaže periodičnu procenu zdravstvenog statusa učesnika u sportskim aktivnostima i o tome govore određeni članovi Zakona o sportu Republike Srbije i Propozicija za takmičenje.

U Zakonu o sportu Republike Srbije o ovoj oblasti govori član 17.:

Član 17.

U sportskom takmičenju može učestvovati sportista kome je u periodu od šest meseci pre održavanja sportskog takmičenja utvrđena opšta zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti, odnosno delatnosti.

Posebna zdravstvena sposobnost utvrđuje se, pored opšte zdravstvene sposobnosti, za određene sportske grane u periodu od šest meseci pre održavanja sportskog takmičenja, a za određene sportske grane i u kraćem periodu, u skladu sa pravilnikom koji sporazumno donose ministar nadležan za poslove zdravlja i ministar.

Način, vrste, obim i rokovi u kojima se sprovode zdravsteni pregledi za sve takmičare koji učestvuju na sportskim takmičenjima sporazumno propisuju ministar nadležan za poslove zdravlja i ministar.

Opštu i posebnu zdravstvenu sposobnost sportiste koji učestvuje u sportskim takmičenjima utvrđuje nadležna zdravstvena ustanova, odnosno zavod nadležan za sport i medicinu sporta koji je dužan da o tome obavesti nadležnu zdravstvenu ustanovu.

Obaveza utvrđivanja zdravstvene sposobnosti postoji i za druge učesnike u sportu za koje je ta obaveza utvrđena aktima nacionalnih granskih sportskih saveza.

Troškove utvrđivanja zdravstvene sposobnosti iz st. 1. i 2. ovog člana snosi sportska organizacija ili sportista takmičar.

Propozicije takmičenja:

Po propozicijama za takmičenje svaki igrač u svojoj takmičarskoj legitimaciji, mora imati ubeležen dokaz o izvršenom lekarskom pregledu.

Rok važnosti lekarskog pregleda za igrače traje 6 (šest) meseci.

Igrač koji nije lekarski pregledan, odnosno igrač koji nije obavio lekarski pregled u određenom roku, ili kome je od strane lekara zabranjeno igranje kao i igrač kome lekarski pregled nije ubeležen u takmičarskoj legitimaciji ne može nastupiti na utakmici.

Zbog nastupa bez važećeg lekarskog pregleda uzimaju se na disciplinsku odgovornost klub, igrač, ovlašćeni predstavnik kluba na utakmici i delegat.

Medicinsku zaštitu na utakmicama obavlja lekar uz posedovanje priručne apoteke za pružanje prve pomoći.  

Ragbi savez Beograda klubovima predlaže osnovne kriterijume za ordinacije koje žele da obavljaju lekarske preglede sportista

Predlog mera:

Lekarske preglede obavljaju registrovane zdravstvene ustanove koje donose na uvid (prilažu):

1. Rešenje Ministarstva o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti.

2. Potvrdu o statusu lekara koji obavlja preglede u okviru zdravstvene ustanove

3. Za obavljanje pregleda na terenu važe isti uslovi u pogledu prostora i opreme.

4. Otisak pečata Ustanove i faksimila lekara se deponuju u Savezu.

Obim lekarskog pregleda:

a) Popunjen upitnik.

b) Osnovna antropometrija (visina, masa).

c) Dvanaestokanalni EKG.

d) Auskultacija srca, merenje arterijskog pritiska i pregled po sistemima.